Katalog dentystyczny, stomatolog oraz stomatologia Kraków i Rzeszów
Wybierz język: Polski English Deutsch
Dentyści Pracownie protetyczne Sklepy stomatologiczne
Imię, nazwisko stomatologa lub nazwa gabinetu
Wpisz miasto
Nazwa pracowni
Wpisz miasto
Nazwa sklepu
Wpisz miasto
1 2 3

Regulamin

Artykuł 1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu internetowego o nazwie PolskiStomatolog.pl znajdującego się pod adresem internetowym www.polskistomatolog.pl.
2.    Regulamin określa również prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu PolskiStomatolog.pl.
3.    Korzystanie z Serwisu PolskiStomatolog.pl oraz korzystanie z oferowanych na nim usług, oznacza akceptację treści Regulaminu i zgodę na stosowanie się do jego postanowień.
4.    Postanowienia Regulaminu oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowią wyczerpujące i wyłączne źródło praw i obowiązków Użytkowników serwisu i innych osób korzystających z jego usług.


Artykuł 2 – DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
1.    Serwis – Serwis internetowy PolskiStomatolog.pl , którego właścicielem jest firma „Creative System Krzysztof Bajek”, oferujący usługi w postaci udostępniania miejsca na serwerze Specjalistom z dziedziny stomatologii, w celu promocji ich usług i produktów a także w celu umożliwienia i ułatwienia kontaktów z Klientem.
2.    Administrator/Dostawca usług – firma „Creative System Krzysztof Bajek”, będąca właścicielem, podmiotem zarządzającym i odpowiedzialnym za działanie serwisu.
3.    Użytkownik – Specjalista lub Pacjent korzystający z usług Serwisu PolskiStomatolog.pl.
4.    Specjalista – zarejestrowany Użytkownik, który jako Dentysta, Pracownia Protetyczna lub Sklep Stomatologiczny, posiada Profil na stronie www.polskistomatolog.pl.
5.    Stomatolog – osoba, której, na podstawie obowiązujących przepisów, przyznano prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, świadcząca usługi w gabinecie stomatologicznym, lub właściciel/e gabinetu stomatologicznego zatrudniający lekarzy dentystów.
6.    Pracownia Protetyczna – właściciel/e pracowni protetycznej świadczącej usługi dla gabinetów stomatologicznych.
7.    Sklep Stomatologiczny – właściciel/e sklepu stomatologicznego oferującego produkty dla branży stomatologicznej (pracowni protetycznych, gabinetów stomatologicznych) oraz artykuły ogólnodostępne dla pacjentów.
8.    Pacjent – Użytkownik korzystający z Serwisu w celu kontaktu ze Specjalistami w branży stomatologicznej.
9.    Rejestracja – procedura zakładania Konta w Serwisie.
10.    Konto – powstałe w wyniku Rejestracji, dostępne po zalogowaniu się (przez podanie Loginu i hasła) miejsce w Serwisie, w którym każdy Specjalista ma możliwość wprowadzania, edytowania oraz modyfikowania swoich danych, tworzących jego Profil.
11.    Profil – oferowana przez Serwis, skierowana do Specjalistów usługa, będąca zbiorem wprowadzonych przez Specjalistę danych adresowych, kontaktowych, danych o usługach świadczonych przez Specjalistę oraz wszelkich innych danych dotyczących i służących informacji i promocji jego działalności zawodowej.
12.    Komentarz – pisemna opinia dotycząca usług Specjalisty, wyrażona przez Użytkownika.
13.    Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu PolskiStomatolog.pl.


Artykuł 3 – REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA SPECJALISTY W SERWISIE

1.    Użytkownikiem serwisu zarejestrowanym jako Specjalista może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
2.    Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, a także wszelkich innych, dalszych czynności w imieniu tych podmiotów w Serwisie może dokonać tylko i wyłącznie osoba umocowana do występowania w ich imieniu.
Przez umocowanie, o którym mowa wyżej należy rozumieć uprawnienie do nabywania praw i zaciągania zobowiązań w imieniu wymienionych podmiotów, a w szczególności umocowanie do dokonywania wszelkich czynności związanych z procedurą Rejestracji.
3.    Rejestracja w serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
Prawidłowo przeprowadzona Rejestracja prowadzi do utworzenia i aktywacji Konta.
Utworzenie Konta przez Użytkownika nie oznacza jego zobowiązania do utworzenia Profilu, mającego służyć promocji jego usług, o której mowa w art. 2 ust. 2 Regulaminu.
4.    Procedura Rejestracji i aktywacji Konta przebiega etapami za pośrednictwem skrzynki e-mail oraz strony Serwisu.
W celu dokonania Rejestracji należy poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie Serwisu, przez podanie wszystkich wymaganych w nim danych.
5.    Po prawidłowym wypełnieniu danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość informująca o dokonanej Rejestracji oraz prośba o jej potwierdzenie.
Potwierdzenia Rejestracji dokonuje się poprzez kliknięcie na link aktywacyjny zamieszczony w w/w wiadomości.
6.    Użytkownik dokonując Rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora/Dostawcę usług, w celu prawidłowego świadczenia usług oraz w celach administracyjnych i statystycznych, swoich danych osobowych przekazanych w trakcie Rejestracji, w trakcie korzystania z Serwisu oraz zamieszczonych w Profilu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926) i Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204).
7.    Brak zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych uniemożliwia Rejestrację.
8.    Zarejestrowany Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich bieżącej aktualizacji, zmiany i żądania ich usunięcia.
9.    Usunięcia Konta dokonuje Administrator.
Żądanie usunięcia Konta przekazuje się do Administratora przez Internet, telefonicznie lub osobiście w siedzibie firmy, podając powód decyzji o usunięciu konta.

Użytkownik nie ma możliwości samodzielnego usunięcia Konta.
      

Artykuł 4 – PROFIL SPECJALISTY

1.    W celu nabycia usługi dotyczącej promocji, o której mowa w art. 2 ust. 2 Regulaminu, Specjalista może założyć Profil, zawierający dane, o których mowa w art. 2 ust. 11.
Założenie Profilu jest dobrowolne. Funkcjonowanie Profilu pracowni protetycznych oraz sklepów stomatologicznych przez pierwsze 2 miesiące od jego założenia jest bezpłatne i służy Specjaliście do zapoznania się z jego korzyściami (okres promocji).
Po upływie 2 miesięcznego okresu promocji Specjalista ma możliwość przedłużenia funkcjonowania Profilu na dalsze 12 miesięcy, dokonując zapłaty za usługę. Po upływie w/w okresu kolejne przedłużenie funkcjonowania Profilu możliwe jest po dokonaniu wpłaty za dalszy okres.
Funkcjonowanie Profilu Lekarzy Stomatologów jest BEZPŁATNE! Jedynym warunkiem jest rzetelne uzupełnienie informacji na profilu np. godziny przyjęć, dane kontaktowe, zakres specjalizacji, zdjęcie specjalisty lub gabinetu, itp.) dotyczy również ofert promocyjnych!.

2.    Założenie Profilu rozumiane jest jako forma zawarcia umowy o świadczenie usług pomiędzy Specjalistą a Administratorem/Dostawcą usług.
3.    Założenie Profilu polega na wprowadzeniu przez Specjalistę, na założonym przez siebie Koncie, danych służących promocji swoich usług i produktów oraz umożliwieniu i ułatwieniu kontaktów z Klientami/Pacjentami.
4.    Specjalista zakładający Profil w ramach oferowanej usługi zobowiązany jest do podania prawdziwych danych dotyczących jego działalności zawodowej.
W trakcie korzystania z usług Serwisu Specjalista zobowiązany jest do stałej aktualizacji danych zamieszczonych na jego Profilu.
W celu zapewnienia powyższego Specjaliście zapewnia się możliwość bieżącej edycji i weryfikacji podanych przez niego danych.
5.    Założenie Profilu oznacza zgodę na wykorzystanie zamieszczonych w nim danych do celów świadczenia usług oferowanych przez Serwis.
6.    Specjalista zakładający Profil oświadcza tym samym, że nazwa jego Konta, wszelkie dane na nim zamieszczone oraz sam fakt ich zamieszczenia nie naruszają praw osób trzecich, oraz że wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć na tym tle, rozstrzygane będą bez udziału Administratora/Dostawcy usług.
7.    Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zamieszczonych w Profilu.
Powstanie nowego Profilu uzależnione jest od akceptacji Administratora.
Administrator może uzależnić powstanie nowego Profilu od potwierdzenia wiarygodności zamieszczonych w nim danych.
8.    Zarejestrowany Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych przekazanych w trakcie korzystania z Serwisu oraz zamieszczonych w Profilu oraz prawo do ich bieżącej aktualizacji, zmiany i żądania ich usunięcia.

Artykuł 5 – PAKIET PREMIUM

1.    Zarejestrowany Specjalista ma prawo wykupienia usługi dodatkowej w postaci Pakietu Premium.
2.    Usługa dodatkowa Pakiet Premium polega na wyróżnieniu Profilu na liście Specjalistów z danego województwa oraz na automatycznym pozycjonowaniu Profilu na czołowych miejscach listy.
3.    Pozycjonowanie kilku profili z usługą dodatkową Pakiet Premium w ramach listy Specjalistów z danego województwa odbywa się alfabetycznie.


Artykuł 6 – PŁATNOŚCI

1.    Za usługi świadczone w ramach Serwisu pobierane są opłaty.
2.    Wysokość opłat uzależniona jest od okresu, na który usługa zostaje zakupiona oraz od rodzaju Specjalisty ( Stomatolog, Pracownia Protetyczna, Sklep Stomatologiczny).
3.    Kwota opłaty przypisana do danego rodzaju Specjalisty wyświetlana jest na jego Koncie po zalogowaniu.
4.    Wpłaty na rachunek Administratora/Dostawcy usług mogą być dokonywane:
- przez Internet, na stronie Serwisu (przelewem internetowym, pod warunkiem oferowania obsługi internetowej przez Bank Użytkownika),
- przelewem bankowym,
- przekazem pocztowym,
- gotówką (w siedzibie Administratora/Dostawcy usług).
5.    45 dni przed upływem okresu, na który usługa została wykupiona, Użytkownik, za pośrednictwem swojego Konta, zostaje powiadomiony o możliwości wykupienia usługi na dalszy okres.
Brak wpłaty za dalszy okres w w/w terminie powoduje zablokowanie wyświetlania Profilu Specjalisty.
Brak wpłaty za usługę dodatkową Konto Premium powoduje anulowanie wyróżnienia i pozycjonowania Profilu Specjalisty.
6.    Rezygnacja Użytkownika z korzystania z usług Serwisu lub rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, przed upływem okresu, na który została wykupiona usługa, nie powoduje zwrotu wniesionej opłaty.
7.    Uiszczenie opłaty za usługę uniezależnia Użytkownika od ewentualnych zmian stawek do końca okresu, na który została ona wykupiona.
8.    Administrator/Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i inne problemy związane z płatnościami, wynikające z działań osób trzecich, tj.: banków, poczty, operatorów internetowych, itp.


Artykuł 7 – PACJENCI

1.    Korzystanie z Serwisu przez Pacjentów służy w szczególności wyszukaniu i uzyskaniu kontaktu do Specjalistów z dziedziny stomatologii.
2.    W tym celu Pacjenci mogą w szczególności przeglądać Profile Specjalistów, korzystać z wyszukiwarki oferującej wyszukiwanie Specjalistów w oparciu o konkretne kryteria oraz korzystać z systemu Komentarzy i formularza zapytania.


Artykuł 8 - KOMENTARZE  

1.    W ramach Serwisu funkcjonuje udostępniony Użytkownikom system Komentarzy, którego celem jest prezentowanie subiektywnych opinii dotyczących usług świadczonych przez Specjalistów posiadających Profil w Serwisie.
2.    Komentarze są jawne i dostępne dla wszystkich korzystających z Serwisu.
3.    Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść umieszczonych przez siebie Komentarzy.
4.    Zabronione jest zamieszczanie Komentarzy, które zawierają:
- informacje nieprawdziwe, treści i materiały naruszające prawo lub dobre obyczaje,
- dane kontaktowe podmiotów innych niż Użytkownik wystawiający Komentarz, z wyłączeniem danych związanych z działalnością zawodową i udostępnionych w Profilu Specjalisty, którego usługa jest komentowana,
- wulgaryzmy,
- adresy stron internetowych, treści o charakterze reklamowym.
5.    Administrator zastrzega sobie prawo do przeglądania i moderowania treści zamieszczanych Komentarzy, a w szczególności prawo do edytowania, zablokowania albo usunięcia Komentarza naruszającego zasady określone w art. 8 ust. 4, lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.


Artykuł 9 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZASTRZEŻENIA

1.    Administrator/ Dostawca usług, jako właściciel Serwisu, dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.
2.    Administrator/ Dostawca usług dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez jakichkolwiek zakłóceń.
3.    Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, przeprowadzenia konserwacji lub dodania usług, bez wcześniejszego sygnalizowania o tym Użytkownikom.
4.    Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązana umowy i zaprzestania świadczenia usługi oraz zablokowania lub usunięcia z Serwisu Konta Użytkownika, w przypadku podjęcia przez niego działań na niekorzyść Administratora lub innych Użytkowników, działań niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami lub działań naruszających Regulamin.
5.    Administrator/ Dostawca usług, jako właściciel Serwisu, nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników ani wobec osób trzecich, za szkodę, w tym utratę spodziewanych korzyści, straty finansowe, utratę danych, dobrego imienia, informacji gospodarczych itp., wynikającą z:
- przerw i innych problemów w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałych z przyczyn niezależnych od Administratora, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie był w stanie zapobiec, w szczególności związanych z jakością usług świadczonych przez podmioty trzecie,
- nieautoryzowanego dostępu do Konta Użytkownika i czynności wykonanych przy jego użyciu,
- utraty danych spowodowanej działaniem czynników trzecich, w tym awarii sprzętu, oprogramowania, systemu, dysfunkcji sieci Internet, itp., lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora,
- wykorzystania w jakikolwiek sposób informacji i materiałów publikowanych przez Serwis,
- Komentarzy i innych zachowań Użytkowników Serwisu,
- umów lub decyzji zawartych lub podjętych za pośrednictwem Serwisu lub pod wpływem informacji publikowanych przez Serwis,
- nieprawidłowego korzystania z Serwisu, w tym korzystania niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
- rejestracji w Serwisie z naruszeniem art. 3 ust. 2.
6.    Administrator nie ponosi też odpowiedzialności za:
- rzetelność, autentyczność oraz aktualność danych zamieszczanych przez Specjalistów,
- zawartość stron internetowych połączonych z Serwisem za pomocą odnośników.


Artykuł 10 – PRAWA AUTORSKIE

1.    Administrator, jako właściciel Serwisu, zastrzega sobie wszelkie prawa do elementów graficznych, ich układu i kompozycji (layout), znaków handlowych, patentów, tajemnic handlowych, tekstów, oprogramowania, grafiki, fotografii, muzyki, dźwięków i innych dóbr, które są udostępniane w Serwisie, i do których w/w prawa posiada.
2.    Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Administratorowi.
Korzystanie z dóbr objętych ochroną prawną, rozpowszechnianych za pośrednictwem Serwisu, wymaga pisemnej zgody właścicieli praw autorskich.


Artykuł 11 – REKLAMACJE

1.    Reklamacje, uwagi, komentarze i pytania dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres e-mail: biuro@polskistomatolog.pl, lub na adres siedziby Administratora/Dostawcy usług, podany na stronie Serwisu.
2.    Reklamacje dotyczące świadczenia usługi wynikające z nieznajomości lub z nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.


Artykuł 12 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
2.    Prawem właściwym do stosunków między Administratorem a Użytkownikiem jest prawo polskie.
Wszelkie spory sądowe rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Administratora/Dostawcy usług.
3.    Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
Wszelkie zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu Specjalista zobowiązany jest powiadomić o tym Administratora.
4.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.